Verslag Workshop 1 ‘Typisch LETS’

De belangstelling voor deze workshop is groot. Er zijn LETS-(kern)leden aanwezig van LETS Aalter, LETS Antwerpen Binnenstad, LETS Antwerpen Stad, LETS Begijnendijk-Aarschot, LETS Beveren, LETS Brussel, LETS Dendermonde, LETS Gent, LETS Leie, LETS Leuven, LETS Pollekesland, LETS Sint-Niklaas, LETS Vlaamse Ardennen, en LETS Zandland.

Elke deelnemer heeft talenten en met deze diversiteit gaan we aan de slag. In deze workshop willen we de contacten tussen en met LETS-groepen en individuele letsers versterken, de interne werkingen nader onder de loep nemen, en ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uitwisselen.

In de deelnemersmap zit een document ‘Doe-het-LETS-interview’ en elke deelnemer gaat op zoek naar een interview-partner uit een andere LETS-groep. Aan de hand van een aantal vragen rond kernwerking, groepsactiviteiten, leden, transacties, communicatie, promo, interlets, verzekering, en euro’s worden de werkingen in duo besproken.

Alle duo’s nemen de vragen uitgebreid door en noteren de gegeven antwoorden. Vervolgens worden de resultaten plenair voorgesteld en met de grote groep gedeeld. Hierbij volgt een ‘kwalitatieve’ samenvatting los van kwantitatieve insteek, wat als doelstelling en finaliteit voor deze workshop was vooropgesteld binnen de format “LETS MEET”.

Kernwerking

De meeste groepen hebben een vaste kern, waarbij de kernleden voor langere tijd vast zijn en vaste taken hebben. De kernleden zijn doorgaans gemakkelijk toegankelijk, ofwel persoonlijk ofwel per mail.

Met betrekking tot de kernwerking leren we over een ‘draaiend systeem’: er zijn 3 mensen en elk jaar gaat 1 eruit en komt 1 nieuwe erbij. De 3 mensen hebben als taak: beheer adressenbestand, ICT, algemeen aanspreekpunt.

De kern vernieuwen is voor veel groepen niet evident: vergaderingen schrikken wat af, mensen durven zich niet te engageren.

Groepsactiviteiten

Alle groepen organiseren groepsactiviteiten: maandelijkse bijeenkomst, wandeling, stadsbezoek, workshop, modeshow, LETS-klets, salongo (in groep samen iets doen, bijvoorbeeld in de tuin werken), fietstocht, kwartetje, boeken- en cd-markt, lezing, kwis, BBQ, enz.

De vraag of er genoeg gelegenheid is om andere leden te leren kennen, wordt door elke groep positief beantwoord met als kanttekening dat deze gelegenheden niet altijd ten volle door de leden worden benut.

Eén groep geeft aan dat zij subsidies ontvangen van de gemeente. In één groep met een 100-tal leden/gezinnen staat het kernlid/ de trekker er alleen voor. Dit heeft onder meer als gevolg dat er weinig groepsactiviteiten zijn.

Leden

In de meeste groepen stijgt het aantal leden of blijft het aantal constant. Een kleine minderheid van de groepen antwoordt dat er een daling is of heeft geen idee omtrent het aantal leden. LETS Brussel krijgt veel vragen van mensen die zich willen inschrijven omdat zij in Brussel werken.

Transacties

Er worden in de meeste groepen ongeveer evenveel diensten als goederen geruild. In een paar gevallen is er geen idee omtrent de aard van de transacties. Een aantal antwoorden geven aan dat er in de groep meer goederen worden geruild.

Communicatie

De meeste deelnemers geven aan dat er in hun groep met en tussen de leden een mix aan communicatiemiddelen wordt gebruikt: mail, facebook, eLAS/ eLAND, telefoon/ gsm, en ook andere bijvoorbeeld mensen persoonlijk aanspreken. Binnen een klein aantal van de groepen wordt enkel per mail gecommuniceerd.

Promo

Vanuit de aanwezige LETS-groepen wordt er aangegeven dat er regelmatig promotie wordt gevoerd om de groep/ het letsen (beter) bekend te maken in de vorm van infosessies/ instapmomenten. Een aantal groepen staat occasioneel met een infostandje op lokale events. Soms verschijnt een artikel over de LETS-groep in lokale magazines, bijvoorbeeld het gemeenteblad of stadsmagazine.  Ongeveer de helft van de aanwezige groepen heeft eigen folders, affiches, …  

Interlets

De meerderheid van de deelnemers is de mening toegedaan dat interletsen meer gestimuleerd zou mogen worden. In de meeste groepen wordt reeds geruild met andere groepen en de deelnemers interletsen ook zelf. Een aantal deelnemers geeft aan dat er in hun groep (nog) geen sprake is van interletsen.

Verzekering

LETS-transacties moeten verzekerd zijn volgens de meeste deelnemers. Zij geven aan dat de eigen LETS-groep een verzekering heeft. Een aantal deelnemers vindt een verzekering niet nodig want zij zijn de mening toegedaan dat in het algemeen verzekeringen een vals gevoel van veiligheid geven.

Euro’s

Binnen de LETS-groepen wordt er gebruik gemaakt van euro’s voor het lidgeld, de waarborg, de verzekering, en andere bijvoorbeeld in het kader van de transacties: ingrediënten, benzine, enz. Een aantal deelnemers geeft aan dat er in hun groep geen euro’s worden gebruikt.