Groepsactiviteiten na corona

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een hele reeks versoepelingen aan die vanaf 8 juni en in de zomermaanden van kracht worden. Ook voor de sociaal-culturele sector werd perspectief gecreëerd voor een gefaseerde heropstart van activiteiten.

Om ervoor te zorgen dat je als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen.

Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden: “Veilig terug aan de slag. Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan bij de organisatie van groepsactiviteiten”.

Een nul-risico op verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokaal bestuur.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit. De coronagids biedt een algemeen kader.

Rol van de lokale besturen

Ook de lokale besturen spelen een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/ of opleggen van bepaalde voorwaarden. De besturen genieten daarbij een grote autonomie, wat soms tot verschillende voorwaarden tussen gemeenten kan leiden. Informeer je dus goed!

Risicogroepen

Er rezen de laatste weken veel vragen over ouderen als risicogroep en hoe we daarmee in de heropstart moeten omgaan. We moeten ons ervan bewust blijven dat corona een extra gezondheidsrisico vormt voor vrijwilligers die tot een kwetsbare doelgroep behoren. In samenspraak met de sector, de deskundigen en de beleidsverantwoordelijken werd een charter opgemaakt zodat ook deze kwetsbare groep op een veilige wijze het maatschappelijk engagement kan hervatten.

Je vindt dit charter op www.coronagids.be