Privacy en Disclaimer

De website www.letsvlaanderen.be hierna LETS Vlaanderen-site genoemd, is eigendom van LETS Vlaanderen vzw met maatschappelijke zetel Wellekensstraat 45 te 9300 Aalst.

De toegang tot en het gebruik van de LETS Vlaanderen-site is kosteloos doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de LETS Vlaanderen-site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

Doel van de LETS Vlaanderen-site

De LETS Vlaanderen-site heeft onder meer en hoofdzakelijk tot doel: het bieden van beleids- en beheersinformatie aan LETS-groepen en (potentiële) LETS-leden; het voorstellen van LETS Vlaanderen vzw en zijn werking.

Alle informatie op de LETS Vlaanderen-site (of op de websites waarnaar de LETS Vlaanderen-site doorverwijst) is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten raadplegen.

Op of via de LETS Vlaanderen-site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van de LETS Vlaanderen-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Gebruik van de LETS Vlaanderen-site

LETS Vlaanderen vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de LETS Vlaanderen-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan LETS Vlaanderen vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de LETS Vlaanderen-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal LETS Vlaanderen vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met LETS Vlaanderen vzw via info@letsvlaanderen.be

LETS Vlaanderen vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. LETS Vlaanderen vzw kan echter niet garanderen dat de LETS Vlaanderen-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. 

LETS Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de LETS Vlaanderen-site of van de op of via de LETS Vlaanderen-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, (werk)onderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
Service aan LETS-groepen en LETS-leden

LETS-groepen en LETS-leden hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Hiertoe dienen zij zich te registreren en een wachtwoord op te geven. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik, behoudt LETS Vlaanderen vzw zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de LETS Vlaanderen-site gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Bescherming van persoonsgegevens

LETS Vlaanderen vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is op of via de LETS Vlaanderen-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

LETS Vlaanderen vzw geeft u daarbij de volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend;
  • u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren;
  • LETS Vlaanderen vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. 

? De LETS Vlaanderen-site kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de LETS Vlaanderen-site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van LETS-groepen, overheden, instanties of organisaties, en kan u worden verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. LETS Vlaanderen vzw beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. LETS Vlaanderen vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de LETS Vlaanderen-site, vragen wij u om eerst contact op te nemen met info@letsvlaanderen.be

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. 

Foto’s op de LETS Vlaanderen-site waarbij mensen in groep worden afgebeeld kunnen gebruikt worden mits bronvermelding. Foto’s op de LETS Vlaanderen-site waarbij mensen individueel worden afgebeeld, kunnen gebruikt worden mits voorafgaande toestemming. 

Voor het gebruik of de reproductie van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met info@letsvlaanderen.be

LETS Vlaanderen vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan LETS Vlaanderen vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. LETS Vlaanderen vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. LETS Vlaanderen vzw mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat LETS Vlaanderen vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken vervat in uw reacties kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent / Dendermonde, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 Logos


Project gerealiseerd met de steun van het Delhaize Fonds,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting